Available in: Podiel článok

Naším cieľom je neustále zlepšovať kvalitu života a urobiť z Bardejova jedno z najlepších miest v Európe

Rozhovor s Borisom Hanuščakom, primátorom mesta Bardejov

  • Utorok 25. Február 2020 09:30
  • Author Monika Dimitrova
Medium boris hanu%c5%a1%c4%8dak1
Zdroj: Bardejov Municipality

Boris Hanuščak sa narodil 27. októbra 1955 v Bardejove. V roku 1981 promoval na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Je držiteľom certifikácie na druhej úrovni na Katedre anestéziológie a intenzívnej medicíny. Bol riaditeľom Okresnej nemocnice v Bardejove. Je ženatý a má dve deti.

Pán Hanuščak je primátorom mesta Bardejov od svojho prvého zvolenia v roku 1999. Od roku 1990 do roku 1998 bol členom mestského zastupiteľstva v Bardejove a radcom v období rokov 1997 - 1998. Pán Hanuščak je členom Rady miest a obcí Slovenska od roku 1999 a od roku 2001 je poslancom parlamentu Prešovského samosprávneho kraja.

Naším cieľom je neustále zlepšovať kvalitu života a urobiť z Bardejova jedno z najlepších miest v EurópeBardejov je jedným z lokalít svetového dedičstva UNESCO

Pán primátor Hanuščak, opíšte prosím malebné mesto Bardejov v niekoľkých vetách.

Popísať v niekoľkých vetách mesto, ktoré má za sebou viac ako 777-ročnú históriu a je najkrajším mestom Slovenska sa nedá, ale pokúsim sa o to...Je to mesto, kde sa snúbi história so súčasnosťou, kde sa nachádza najzachovalejší fortifikačný systém v strednej Európe, mesto, ktoré má domácim i návštevníkom čo ponúknuť v ktorúkoľvek ročnú dobu, mesto, ktoré sa príkladne stará o historické pamiatky, mesto, ktoré v tomto roku oslávi 20.-te výročie zápisu do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Je to mesto, ktoré je domovom Leonarda Stockela, Dávida Gutgesela, ale aj Bélu Kélera či Jozefa Grešáka. Je to mesto kultúry, športu, života, kúpeľníctva.

Bardejov je domovom mnohých kultúrnych pamiatok v úplne nedotknutom stredovekom centre mesta. Ako sa vám darí ich zachovávať v priebehu rokov?

Je pravdou, že o historické pamiatky sa staráme intenzívne, a najmä komplexne. Už od 50.-tych rokov minulého storočia, odkedy vznikla Mestská pamiatková rezervácia do ich zachovania pre budúce generácie pravidelne prispievame nemalými financiami. Toto naše úsilie bolo v roku 1986 korunované udelením Zlatej medaily za záchranu historických pamiatok ICOMOS, a najmä spomínaným zápisom do zoznamu UNESCO. V posledných rokoch vnímame aj záujem vlády SR: tá každoročne podporuje našu snahu finančne a v tomto roku by sa objem financií poskytnutých štátom mal zdvojnásobiť,  na viac ako jeden milión eur. Historické pamiatky sú našim „rodinným striebrom“, preto im venujeme aj patričnú pozornosť.

Mesto je veľmi aktívne pri implementácii rôznych druhov regionálnych i európskych projektov. Prosím, povedzte nám viac o tých najdôležitejších z nich.

Je pravdou, že sme veľmi úspešní pri získavaní mimorozpočtových zdrojov, či už prostriedkov EÚ, alebo štátnych grantových schém. Takto získané zdroje putujú najmä do starostlivosti o historické pamiatky, ale skvalitňujeme nimi aj každodenný život našich obyvateľov prostredníctvom rôznych projektov, najmä v oblasti dopravy a infraštruktúry všeobecne. Dôležitým faktorom ostáva aj dobre fungujúca ekonomika Slovenska, ktorá umožňuje Vláde SR reálne napĺňať Akčný plán rozvoja okresu a tým aj mesta Bardejov - toto je najadresnejší spôsob investícií štátu do realizácie opatrení, ktorými sa vytvárajú podmienky na vznik pracovných miesta a realizáciu projektov, ktoré vychádzajú z konkrétnych potrieb miest a obcí Slovenska, kde je výrazný rozdiel ekonomickej výkonnosti a kvality životnej úrovne v porovnaní s inými regiónmi. Len pre ilustráciu: za obdobie jedného roka – od novembra 2018 do novembra 2019 predstavoval objem investícií do rôznych projektov na území mesta Bardejov sumu takmer 10 miliónov 340 tisíc eur. Z tohto objemu predstavovali  priame dotácie Vlády SR vyše 2 milióny 130 tisíc eur (21,6%), zdroje EÚ vyše 4 milióny 316 tisíc eur (43,9%), iné dotácie dosiahli sumu takmer 815 tisíc eur (8,3%) a vlastné zdroje mesta mierne presiahli sumu 2 milióny 570 tisíc eur (26,2%).        

Bardejov má mnoho partnerských miest. S ktorými európskymi mestami spolupracujete najviac a ako realizujete rôzne spoločné iniciatívy?

Bardejov má inštitucionalizované partnerské vzťahy so 16-timi mestami: na východe ruským mestom Suzdaľ počínajúc, na západe nórskym Molde končiac...Rovnako je to aj v smere sever – juh...Veľmi intenzívna spolupráca je s českými a poľskými mestami, rovnako ako s ukrajinským Ťačevom a ruskou Suzdaľou. Okrem výmen oficiálnych delegácií a pravidelných stretávaní je to aj výmena študentov (Bardejov – Suzdaľ). Mnohé z našich partnerských miest sú našimi partnermi  aj pri realizácii cezhraničných ekonomických projektov.

Obec sa môže pochváliť aj bohatým kultúrnym kalendárom. Čo plánujete pre tento kultúrny program na tento rok?

Z najdôležitejších spomeniem aspoň každoročné júnové Hry rytiera Rolanda, ktoré by sme tohto roku chceli povýšiť na Dni mesta, potom je to už tradičný Bardejovský jarmok, ktorý trvá štyri dni a ktorý sa koná posledný augustový víkend, neskôr je to vítanie Mikuláša na námestí, rozsvietenie vianočného stromu a pod. Celý rok však majú návštevníci nášho mesta možnosť vybrať si z nadmieru bohatej ponuky kultúrno-spoločenských podujatí, ktoré spestrujú život v našom meste.

Ako by ste vyhodnotili nevyhnutnosť portálu, ktorý spojí najlepšie praktiky Európskych miest a ktorého cieľom je aby občania boli informovaní o najnovšom vývoji miestnych politík, napríklad TheMayor.eu? Ako môže byť naša platforma užitočná pre vašu administratívu?

Vítame túto aktivitu: máme za to, že akékoľvek objektívne a neskreslené informácie o dianí v mestách a obciach EÚ dávajú možnosť občanom krajín bližšie sa spoznať, objaviť možno doteraz netušené krásy, dozvedieť sa zaujímavosti, inšpirovať sa pri hľadaní riešení problémov, ktoré sú v mnohých mestách totožné. Takže ešte raz – táto platforma je veľmi prospešná a my ju vítame.

Aké sú vaše hlavné ciele a na čom plánujete pracovať v blízkej budúcnosti pracovať, aby sa Bardejov stal lepším miestom na bývanie?

Cieľ ostáva jediný: neustále skvalitňovať podmienky na život v našom meste, zvyšovať komfort jeho obyvateľov i návštevníkov a byť atraktívnou destináciou pre všetkých ľudí dobrej vôle tak, aby Bardejov patril medzi top mestá Európy.       

Viac informácií o Bardejove nájdete tu TheMayor.EU stands against fake news and disinformation. If you encounter such texts and materials online, contact us at info@themayor.eu