De europeiska kommunernas portal

TheMayor.eu – de europeiska kommunernas portal, är:

  • Informationskanal och direkt förbindelse mellan medborgare och institutioner
  • Portal för nyheter, händelser, initiativ och exempel på goda idéer
  • Plattform för främjande av bra europeisk politik som genomförts genom offentlig-privat samverkan
  • En webbplats till europeiska program för de lokala myndigheterna

Teamet bakom initiativets förverkligande har många års erfarenhet med projektet Kmeta.bg – de bulgariska kommunernas portal, som har bevisat sin hållbarhet under åren och har fått stort intresse från både lokala myndigheter och invånare. I sju år har vi organiserat en årlig ceremoni för utnämning av årets borgmästare i Bulgarien. 

Plattformen bygger på konceptet att skapa ett bättre förhållande mellan Europeiska unionens medborgare, lokala myndigheter och EU-institutioner. Initiativet syftar till att öka medvetenheten om bästa praxis på lokal och regional nivå, rikta de europeiska medborgarnas uppmärksamhet mot de lokala myndigheternas arbete, och stödja informationsutbytet mellan kommuner i hela Europeiska unionen. Vi strävar också efter att främja EU:s regionala utvecklingspolitik och realisera ceremonin “EU Borgmästare” i samarbete med Europeiska kommissionen, Regionkommittén och Europaparlamentet.

TheMayor.EU främjar medborgarnas medvetenhet om åtgärder och praxis inom hållbar utveckling, förbättrar kommunikationen mellan lokala myndigheter i EU och informerar om genomförandet av EU:s politik i städerna. På så sätt kommer de europeiska medborgarna att kunna få information om bästa praxis, projekt och politik som genomförs i sina hemorter. Lokala förvaltningar kommer att ha en direkt kanal för att informera medborgarna om sina prestationer och att vara promotor för intressanta projekt av paneuropeisk betydelse. Portalen kommer dessutom att följa EU-institutionernas verksamhet med direkt inverkan på regionerna, och därmed bli ett utrymme för direktkontakt mellan institutioner och medborgare, samt öka Unionens politiska synlighet.

Plattformen är dynamisk och alla intresserade kommuner i Europeiska unionen kan ansluta sig till oss. Deltagandet medför inga ekonomiska skyldigheter, utan ger möjlighet att bli en del av den enda portalen som är avsedd för kommuner i hela EU.