image

Заводът за комбинирано производство на енергия от отпадъци в София получи 94 милиона евро от ЕК

Заводът за комбинирано производство на енергия от отпадъци в София получи 94 милиона евро от ЕК

Мярката ще помогне на България да постигне целите си по отношение на енергийната ефективност и ще допринесе за намаляване на емисиите на CO2

Завършването на дългоочакваната централа в София, която ще произвежда комбинирано електроенергия и топлинна енергия от негодни за рециклиране битови отпадъци, вече изглежда близко, след като Европейската комисия одобри плановете на българската държава да подпомогне  изграждането и експлоатацията на завода.

Обявената вчера подкрепа ще се състои от две отделни мерки: пряка безвъзмездна помощ в размер на приблизително 90,8 милиона евро (около 177,6 милиона лева), финансирана от структурните фондове на ЕС, управлявани от България и заем, отпуснат от Столична община на „Топлофикация“ ЕАД с преференциална лихва, възлизащ на приблизително 3 милиона евро (около 5,8 милиона лева).

Комисията установи, че мярката за подкрепа отговаря на правилата на ЕС за държавната помощ и изпълнява критериите на Директивата за енергийната ефективност и на Директивата за отпадъците. Комбинираното производство на електроенергия и топлинна енергия от новата инсталация ще позволи икономия на 46,5 % първична енергия в сравнение с разделното производство на електроенергия и топлинна енергия.

Мярката за подкрепа ще помогне на България да постигне целите си по отношение на енергийната ефективност и ще допринесе за намаляване на емисиите на CO2 в съответствие с целите на ЕС в областта на околната среда, без да се нарушава ненужно конкуренцията,“ заяви Комисарят по въпросите на конкуренцията Маргрете Вестегер, цитирана от пресслужбата на ЕК.

Какво представлява централата

Изграждането и експлоатацията на високоефективната централа за комбинирано производство на енергия е третият етап от дългогодишния проект в областта на околната среда, финансиран от структурните фондове на ЕС (ЕСИФ/ЕФРР) за подобряване на третирането на отпадъците в Софийска област, България. 

Първата фаза, завършена през 2014 г., включваше изграждането на ново депо, ново анаеробно разлагане с енергопроизводство и инсталация за компостиране и други малки компоненти на проекта. Втората фаза, завършена през 2015 г., включваше подобряване на рециклирането и създаване на съоръжение за механично биологично третиране, което произвежда негодни за рециклиране битови отпадъци като основен продукт, както и вторични материали за рециклиране.

След завършването й централата ще произвежда топлинна енергия и електричество с мощност приблизително 55 мегавата (MW) за топлинната енергия и 19 MW за електроенергията. За гориво ще бъдат използвани около 180 000 тона негодни за рециклиране битови отпадъци годишно. Инсталацията, която ще бъде изградена от общинското дружество „Топлофикация“ ЕАД, ще бъде свързана с топлофикационната мрежа на София. Изграждането ще приключи до края на 2023 г.

Newsletter

Zurück

Wachsende Stadt

Alle

Smart City

Alle

Grüne Stadt

Alle

Soziale Stadt

Alle

Neue Europäische Bauhaus

Alle

Interviews

Alle

Neueste