image
1

Iskra Mihaylova , Source: Iskra Mihaylova

Искра Михайлова: Регионалната политика на Европейския съюз е успешна политика. Всяко инвестирано евро носи добавена стойност

Искра Михайлова: Регионалната политика на Европейския съюз е успешна политика. Всяко инвестирано евро носи добавена стойност

"Обединението прави силата" – бъдещето на Европейския проект е в единството, отговорността, солидарността и демократичните ценности´

TheMayor.eu имаше удоволствието да интервюира г-жа Искра Михайлова, една от най-влиятелните жени в областта на Регионалното развитие в Европа. Нейният път в политиката започва през 2001 г., когато е назначена за съветник на министъра на регионалното развитие. През 2005, г-жа Михайлова продължава активното си участие в регионалната политика като заместник-министър до 2009 г. В периода 2009-2013 тя е член на 41-то Народно събрание на България и Председател на комисията по околната среда и водите. От май 2013 до юни 2014 г-жа Михайлова е Министър на Околната среда и водите на България. В продължение на години тя работи за изпълнението на европейската кохезионна политика в България и активно участва в Оперативна програма „Регионално развитие“, „Околна среда“ и в комитетите за мониторинг на програмите за трансгранично сътрудничество. От 2015 г. е член на Европейския парламент в групата на Алианса на либералите и демократите за Европа. В момента, г-жа Михайлова е Председател на комисията по регионално развитие в Европейския парламент (REGI).

Да си Председател на комисията по регионално развитие носи повече признание или повече отговорности?

Определено повече отговорности. Председателят отговаря за работата на Комисията - редовни срещи с дневен ред, поканени говорители, контрол, баланс между различни теми, координация в организирането на семинари или изслушвания, предварителна подготовка, дискусии и приемане на инициативи или доклади за изпълнение, законодателни предложения и обмен на мнения с членовете на Европейската комисия. Председателят решава дали има нужда от извънредни срещи и техните теми, дневен ред и гости. Всичко това може да бъде добре организирано, само с подкрепата на секретариата на Комисията и в тесен конструктивен диалог с координаторите на политическите групи.

Председателят представлява Комисията на различни събития – неформални срещи на министрите, конференции, форуми, организирани от Европейската комисия, държавите-членки, регионите, чадърни организации.

Председателят модерира съвместните срещи с Европейската комисия и Съвета относно законодателните досиета в компетентността на REGI. Председателят отговаря за представянето на REGI документите в дневния ред на пленарните заседания. Председателят говори на пленарно заседание от името на Комисията по регионално развитие.

В много случаи, Председателят поема отговорността да бъде докладчик за някои документи, които изискват балансирана позиция от името на всички политически групи. Ето защо имам толкова много доклади и позиции като докладчик.

Това са накратко отговорностите на Председателя. Признанието идва след това, в резултат на свършената работа. Много съм благодарна за наградата, която получих за работата ми през 2017 г. и за високото класиране от независимо жури или организации. Но знам, че признанието е за цялата Комисия по регионално развитие, за всички членове, политически съветници, сътрудници и за пълната ни отдаденост към целите на европейската политика на сближаване.

Как Комисията по регионално развитие подпомага ежедневната работа на кмет от малко селце в България и на кмет на мегаполис във Франция, например?

Комисията по регионално развитие е част от Европейския парламент. Всички членове на REGI идват от различни региони на Европа. Те са пряко избрани и представляват различни политически групи, но те носят на парламента знанията, идващи от регионите. Много от членовете на Комисията имат опит от местните и регионалните власти, някои от тях имат опит от Европейския комитет на регионите. По този начин REGI е много близък до проблемите на всяко малко селце в България и до всеки един от големите градове и столици в цяла Европа.

Ние работим в тясно партньорство с Комитета по регионите и тяхната Комисия по политика на териториално сближаване и бюджет на ЕС (COTER), организираме съвместни заседания, тематични изслушвания и дори общи декларации като тази за градоустройствената програма.

Имаме работни отношения с много европейските организации, представляващи региони и общини като Eurocities или CRPM. Те често са гости на нашите срещи. Последната среща с тях беше на 1 февруари по време на извънредното заседание на REGI, в което четири организации, заедно с Комитета на регионите и Европейския икономически и социален комитет, имаха събитие, на което представиха мнението на членовете си относно бъдещето на политиката на сближаване след 2020 г.

Всяка една от инициативите или докладите за изпълнение и становищата, подготвени и гласувани в Комисията са полезни и подкрепящи местните власти.

Всяко едно от нашите законодателни решения е фокусирано върху изпълнението на Европейските структурни и инвестиционни фондове, което е реална подкрепа за кметовете. Например, в края на 2017 г. приключихме Трилогията за преразглеждане на текущата Многогодишна финансова рамка. За първи път от много години насам намерихме решение за реално, ефективно опростяване при изпълнението на Европейските структурни и инвестиционни фондове. Очакваме през 2018 всеки от бенефициентите да усети промяната.

Какво мислите за единната платформа на европейските общини и нейната основна цел по-добре да информира европейските граждани относно случващото се в малките и големите общини на Европейския съюз? Дали европейските кметове, общини и граждани имат нужда от такъв интерактивен портал?

Връзката между европейските граждани и европейското управление е много важна и много чувствителна. Ние губим доверието, изгубихме се в обясненията на решенията, които са далеч от очакванията и ежедневието на гражданите. Ако вярваме в бъдещето на Обединена Европа, трябва да се доближим до европейските граждани. Един от начините е чрез местните власти, които са по-близо до техните проблеми и отговарят за ефективното им решаване. По-добрата информираност на гражданите означава повече доверие и по-голяма гъвкавост в управлението. Информираните граждани са активни граждани и тяхната подкрепа е необходима на местните, регионалните, националните и европейските власти.

През 2018 г., различията между най-развитите и най-малко развитите региони в ЕС28 се увеличават или намаляват?      

За съжаление, различията между регионите в Европа се увеличават. Съществуват различия в нивото на развитие на инфраструктурата, иновациите, човешките ресурси, социалните услуги и социалното включване, инвестициите и цялостното ниво на конкурентоспособност.

Икономическата криза направи тези различия по-дълбоки и по-широки. Обединена Европа трябва да поеме отговорност за бъдещето на всички европейски региони и за ефективната регионална политика. Едно от ключовите решения ще бъде сътрудничеството и взаимното допълване. Допълване между програми и финансови инструменти и сътрудничество между регионите. Седмият кохезионен доклад дава ясна картина за различията, но и за развитието и положителната тенденция като добавена стойност от политиката на сближаване. REGI работи върху специалния Доклад за собствената инициатива относно резултатите от Седмия кохезионен доклад, в който ще представим нашата визия за бъдещата политика на сближаване след 2020 г.

Вярвате ли, че проектното финансиране е от съществено значение за успеха на Регионалната политика за сближаване на ЕС?

Регионалната политика на Европейския съюз е успешна политика. За повече от 30 години има много примери за положителни промени, постигнати благодарение на тази политика. Всяко инвестирано евро носи добавена стойност. Ако прочетете Седмия кохезионен доклад ще откриете впечатляващи постижения като резултат от подкрепата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

Но не трябва да забравяме, че модернизацията и развитието са част от тази успешна история. Трябва да променим политиката на сближаване в контекста на новите предизвикателства и новото равнище на развитие на европейската икономика. Териториалните измерения следва да бъдат в основата на новия модел на политиката на сближаване. Трябва да го направим по-гъвкав, отворен за сътрудничество с останалите политики, използващ финансови инструменти, разбираеми за гражданите, опростен и придаващ добавена стойност, свързан с процеса на реформиране на регионалната политика на сближаване.

Какво е бъдещето на проекта Европейски съюз според Вас?

Вярвам в бъдещето на проекта Европейски съюз. Не само защото е успешен и донесе мир, просперитет, солидарност и общи демократични ценности. Но и защото в периодите на криза Обединена Европа действа по-успешно и ефективно, отколкото всяка една от държавите-членки би действала по отделно.

Можем да видим примерите за това в годините след икономическата криза и референдума в Обединеното кралство, както и по време на преговорите за "Брексит". Днес имаме по-силна и Обединена Европа, в която са създадени 8 милиона работни места от 2015 г. насам. Икономическият растеж е видим и нивото на инвестициите върви добре, включително частните инвестиции и комбинациите между структурните и инвестиционните фондове и новите инструменти като Европейския фонд за стратегически инвестиции.

Нуждаем се от повече, трябва да сме конкурентоспособни и да ангажираме младите хора, да намерим решения за демократични предизвикателства, да подкрепяме иновативни идеи. Трябва да гарантираме сигурността на европейските граждани. Трябва да решим проблемите на мигрантите, да поемем отговорност за предотвратяването на измененията на климата. Никоя от страните-членки не може да направи това сама. Както повтаряме по време на българското председателство "Обединението прави силата". Бъдещето на Европейския проект е в единството, отговорността, солидарността и демократичните ценности.              

TheMayor.eu - порталът на европейските общини, стартира учредяването на наградите „Кмет на Европа“. Основната цел на събитието е да отличи добре свършената работа на местните власти и да популяризира и подкрепи градските стратегии, проектите и идеите, които имат потенциал да подобрят живота на гражданите. Смятате ли, че европейските кметове се нуждаят от подобно признание?              

Надявам се кметовете от цяла Европа да приемат тази идея като възможност да споделят визията, новаторските решения и добрите практики в многостепенното управление. Пожелавам огромен успех на наградите.  

Newsletter

Back

Growing City

All

Smart City

All

Green City

All

Social City

All

New European Bauhaus

All

Interviews

All

ECP 2021 Winner TheMayorEU

Latest