image

Elisa Ferreira, EU Commissioner for Cohesion and Reforms, Source: European Commission

Моментът за промяна е сега

Моментът за промяна е сега

Статия на Елиза Ферейра, европейски комисар по въпросите на сближаването и реформите

Казват, че величието се ражда по време на криза. И докато величието е относително понятие, кризата е съвсем реална: изправени сме пред най-сериозната пандемия за последното столетие и най-тежката икономическа и социална ситуация от десетилетия насам. В същото време трябва да се справим и с предизвикателствата, свързани с дългосрочните промени — от цифровата революция до постигането на неутрална по отношение на въглеродните емисии икономика.

В тази ситуация трябва да си зададем някои важни въпроси: „Какво бъдеще искаме за България и за Европа? Как можем да се адаптираме към новото, като същевременно запазим най-доброто от това, което имаме?“.

Като европейци трябва да намерим колективен отговор на тези въпроси, тъй като едно е ясно: нито една държава не може да се справи сама със ситуацията. Европа ни е необходима в условията на криза — договарянето на ваксини на равнището на ЕС осигури покупателна способност, която далеч надхвърля тази на отделните държави.

Нуждаем се от Европа и при възстановяването от кризата —използваме кредитния рейтинг „ААА“ на ЕС, за да получим заеми на финансовите пазари. В резултат на това ще разполагаме с 672,5 млрд. евро (312,5 млрд. евро под формата на безвъзмездни средства и 360 млрд. евро под формата на заеми), които ще бъдат инвестирани по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.

С около 375 млрд. евро инвестиции под формата на безвъзмездни средства за периода 2021—2027 г. политиката на сближаване продължава да е една от най-мащабните инвестиционни политики на ЕС. Заедно с Механизма за възстановяване и устойчивост тя ще има ключова роля както при овладяването на кризата, така и в процеса на възстановяване.

Историята на ЕС е история на сближаването между държавите, но по време на криза сътресението, предизвикано от пандемията, оказва различно въздействие върху европейските региони. Ето защо регионалната политика е основен инструмент, както за дългосрочно им развитие, така и в условия на криза.

От април миналата година, когато започна сегашната криза, политиката за сближаване предоставя финансиране на най-нуждаещите се региони чрез Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса. Това подпомагане продължава и днес – за закупуване на апарати за вентилация в Испания, тестове в Италия, дигитално обучение в Полша и др.

Към днешна дата са мобилизирани над 22 млрд. евро в цяла Европа — данни за инвестициите се публикуват в почти реално време на този уебсайт. В България, помощта за здравния сектор на стойност 20 милиона евро спомогна за закупуването на 317 вентилационни апарата, над 2 милиона маски, 177 000 теста и др., а над 500 милиона евро бяха преориентирани към икономиката, включително за подпомагане на над 22 000 микро предприятия.

Успоредно с усилията си да овладеем пандемията трябва обаче и да изготвим план за стабилно и дългосрочно възстановяване. През следващите години много държави и региони ще разполагат с европейски бюджет за инвестиции, чийто размер ще бъде два или три пъти над обичайния.

България продължава да се ползва от значителна помощ — 10 млрд. евро, предоставяни по линия на регионалната политиката. От съществено значение е тези средства да бъдат насочени към намаляване на регионалните различия, особено в северната част на страната и в други райони с ниски доходи.

Достъпът до здравеопазване и образование за уязвимите групи от населението също следва да е приоритет. Финансирането от REACT-EU в размер на над 400 млн. евро може да осигури реална подкрепа за работниците и малките предприятия. Необходимо е да се наблегне на цифровизацията и иновациите, да се подобрят транспортът и системите за водоснабдяване и канализация, като същевременно се спазват екологичните изисквания. Новият Фонд за справедлив преход ще предостави допълнително подпомагане в размер на 1 млрд. евро за въгледобивните региони.

При осъществяването на екологичния и цифровия преход България следва да осигури на работниците и предприятията необходимите умения и капацитет за модернизиране и конкурентоспособност на единния европейски пазар. За успеха на инвестициите ще допринесат два допълнителни фактора: завършването на ключови реформи и участието на социалните, регионалните и промишлените партньори при вземането на програмните решения.

В контекста на тази безпрецедентна възможност за промяна възникват няколко въпроса: как да подходим към инвестициите? Как да изготвим седемгодишните програми за сближаване, които трябва да заработят тази година? Как искаме да видим България и Европа след десет години? Предлагам три основни приоритета:

На първо място, възстановяването трябва да обхване всички европейци и всички региони. Урокът от икономическата история е недвусмислен: след всяка криза настъпва възстановяване на някои региони, докато други остават в застой за десетилетия напред. При срещите си с политици на всички нива подчертавам, че възстановяването не може да обхване само половин Европа за сметка на другата половина!

Дългосрочните тенденции обаче предизвикват загриженост. От над десет години Европейската комисия редовно публикува индекс за регионална конкурентоспособност, който показва, че в някои държави членки са налице трайни и нарастващи различия между големите градове, често дори само столицата, и останалата част от страната.

Ако усилията за развитие бъдат съсредоточени върху един-единствен регион, рискуваме регионалните различия да се задълбочат, а рискът от икономическа неустойчивост  и социално разделение да нарасне. Държавите трябва да инвестират стратегически в различни региони, в балансирана мрежа от големи центрове, по-малки и средноголеми градове, така че да се осигури икономическата жизнеспособност на цялата им територия — това включва развитието на местния бизнес, наличието на качествени работни места, обществен транспорт, енергийни мрежи, системи за рециклиране и за отпадъци, здравеопазване, образование и квалификация. 

На второ място, инвестициите трябва да бъдат насочени към движещите сили на дългосрочната икономическа трансформация. Европа е на прага на мащабно преобразование, което обхваща както цифровата революция, така и прехода към зелена икономика. При възстановяването от COVID-19 не можем просто да се върнем към старото, а трябва да се възползваме от възможностите да градим.

Държавите членки трябва да формулират стратегии за собственото си развитие в бъдеще, да използват конкурентните предимства на регионите си и да развиват нови компетенции. Поне половината от новите инвестиции за европейските региони ще бъдат насочени именно към иновативни и екологосъобразни проекти, цифрови предприятия, възобновяеми енергийни източници. Предвидени са и ресурси за конкретни регионална предизвикателства, например по линия на новия Фонд за справедлив преход – за регионите, които са силно зависими от изкопаеми горива (по-специално въгледобив или въглищни електроцентрали).

На трето място, трябва да осигурим пълноправното партньорство на местните организации и гражданите. Решенията, които ще вземем за бъдещето са от съществено значение и изискват широки консултации. Принципът на партньорство в регионалната политика обединява регионални и местни организации, социални партньори и общности. Мой личен ангажимент е да се уверя, че при подготовката на програмите бързите действия ще бъдат съчетани с реално партньорство и консултации.

Отвъд принципа на партньорство, европейските средства трябва да достигат до хората. Ползите от членството в ЕС и резултатите от европейската солидарност трябва да са видни за гражданите и осезаеми в ежедневието.

Днес сме изправени сме пред историческо изпитание, но имаме изключителната възможност да изградим Европа такава, каквато искаме да бъде. Нека тя бъде Европа за всички. Нека възстановяването от кризата, както и преходът към цифровизация и зелена икономика да обхване всички региони и всички хора. И нека решенията във връзка с тези цели бъдат вземани в условия на консултация и партньорство.

Това е политиката на сближаване, която искам да видя при програмното планиране на следващите месеци. Това е Европа, която искам да видя след десет и повече години. Ако споделяте тази амбиция, участвайте в дискусията. Моментът за промяна е сега.

Материалът е предоставен от екипа на Комисар Елиза Ферейра. TheMayor.EU го публикува с минимални корекции за стил.

Newsletter

Back

Growing City

All

Smart City

All

Green City

All

Social City

All

New European Bauhaus

All

Interviews

All

Latest